Industry

Model CFT2.0 CFT4.0
220V~50Hz 115V~60Hz 220V~50Hz 115V~60Hz
Capacity 48L/days 135pints/Day 96L/days 190pints/Day
Air circulation 350m³/h 350m³/h 550m³/h 550m³/h
Parameter 550*500*825MM 550*500*825MM 595*455*965MM 595*455*965MM

We will respond within 24 hours.